Välineet muutokseen

Hyvää hoitoa ei ole ilman hyvää hoitosuunnitelmaa. Solutoksen perhekohtaisen ohjausjärjestelmän, Pirkon, avulla psykososiaaliset palvelut voidaan uudistaa viimeisimmän tutkimustiedon mukaiseksi ja vähentää jopa 30 % asiakas- ja potilaskäynneistä.

Uudenaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat sektorirajat ylittävään verkostotyöskentelyyn, johon nykyisin käytössä olevat tietojärjestelmät eivät sellaisenaan sovellu. Tietojärjestelmien kankeudesta ja yhteensopimattomuudesta johtuen asiakkaiden hoitosuunnitelmat eivät toteudu riittävän suunnitelmallisesti, kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti niin yksilön, läheisten kuin palvelujen järjestäjien näkökulmasta.

Tähän kehitimme ratkaisuksi Solutoksen perhekohtaisen ohjausjärjestelmän. Pirkko on pilvipalvelu, joten sen avulla voidaan yhdistää eri tietojärjestelmiä käyttävät organisaatiot. Perhekohtainen ohjausjärjestelmä toimii linkkinä, yhteisenä kohtaamispaikkana, maakunnan, sote-keskuksen, kunnan palveluiden ja yksilön sekä tarvittaessa hänen perheensä välillä ja verkostoi nämä kaikki tehokkaaksi, kommunikoivaksi ja läpinäkyväksi kokonaisuudeksi. Näin tiedonsiirto on reaaliaikaista ja päällekkäiseltä työltä vältytään sekä vältetään katvealueet.

Pirkko ohjaa hoitosuunnitelman laatimista asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja hoitosuosituksiin perustuvaksi. Se myös ohjaa tunnistamaan poikkeamat sekä suunnitelmien teossa että niiden toteutuksessa.

Näin Pirkko toimii

  1. Ensin selvitetään palvelukäytön pullonkaulat. Siihen tarvitaan vain raakadata potilas- tai asiakastietojärjestelmään tallennetuista käynneistä.
  2. Pirkon sisäänrakennettu raportointityökalu visualisoi asiakkaan tai asiakasryhmien palvelukäytön helposti hahmotettavaksi kuvaajaksi, jota voi muokata esimerkiksi toimipisteen, työntekijän tai diagnoosin mukaan. Työkalua voi käyttää koko henkilöstö hoitajista johtajiin, oman roolinsa mukaisiin tarpeisiin.
  3. Raportista voi päätellä, toteutuuko hoito niin tiiviisti kuin hyvän lopputuloksen kannalta olisi tarkoituksenmukaista. Usein niin ei ole.

Pirkon tuomat edut

Kun Pirkko otetaan käyttöön täydessä laajuudessaan

  • käyntimäärät vähenevät jopa 30 %
  • asiakkaiden hoito paranee
  • asiakkaiden osallisuus ja tyytyväisyys palveluihin paranee
  • tiedonvälitys palvelujen sisällä ja välillä paranee
  • työntekijöiden stressi vähenee
  • vaikuttavaksi todettu toiminta tulee osaksi perustyötä.